logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Ochrona Danych Osobowych
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
minus Petycje
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
plus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
plus Przeprowadzone kontrole
plus Sprawozdania finansowe
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Dostęp do informacji publicznej
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA
 

       Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 19 grudnia 2008 roku o godzinie 09.00. 
 

Skład Powiatowej Rady Zatrudnienia powołanej Zarządzeniem Nr 51/2008 Starosty Radomskiego z dnia 29 września 2008 roku w sprawie powołania Rady Zatrudnienia oraz Zarządzeniem Nr 70/2008 Starosty Radomskiego z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zmiany składu PRZ.

PrzewodniczÄ…cym Powiatowej Rady Zatrudnienia w Radomiu jest Wiceprezydent Miasta Radomia Pani Anna KwiecieÅ„, WiceprzewodniczÄ…cym Rady jest Pan Stefan BÅ‚aszczyk – Wójt Gminy Przytyk.


L.p.
 

ImiÄ™ i nazwisko

Instytucja

1.

Anna Kwiecień

Wiceprezydent Radomia

2.

Rafał Czajkowski

Sekretarz Miasta Radomia

3.

Andrzej Baliński

Starostwo Powiatowe w Radomiu
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

4.

Stefan BÅ‚aszczyk

Wójt Gminy Przytyk

5.

MirosÅ‚aw ZióÅ‚ek

Wójt Gminy Pionki

6.

Grzegorz Wojcieszek

UrzÄ…d Miasta Pionki

7.

Wincenty Lipka

ZastÄ™pca Wójta Gminy JastrzÄ™bia

8.

 Roman StÄ™pieÅ„  

Gmina Zakrzew

9.

SÅ‚awomir Stanik

Wójt Gminy Kowala

10.

Andrzej Moskwa

Burmistrz Miasta Iłża

11.

Henryk SÅ‚omka

Sekretarz Miasta i Gminy Skaryszew

12.

Adam Jabłoński

Wójt Gminy Gózd

13.

Wojciech Walczak

Wójt Gminy JedliÅ„sk

14.

Izabela Chlebna

Gmina Jedlnia Letnisko

15.

Adam Gibała

Wójt Gminy Wolanów

16.

Mirosława Kosterna

OPZZ Radom

17.

Marek Łapczyński

ZwiÄ…zek Zawodowy Pracowników
Komunikacji Miejskiej w RP

18.

Zbigniew Dziubasik

WiceprzewodniczÄ…cy ZarzÄ…du Regionu
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

19.

Jan Kowalczyk

Mazowiecka Izba Rolnicza Oddział w Radomiu

20.

Tomasz Åšwitka

PrzewodniczÄ…cy NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Rolników Indywidualnych ZIEMIA RADOMSKA

21.

Anna Figarska

Zastępca Dyrektora Izby Rzemiosła
i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu

22.

Jerzy Kowal

Wiceprezes Business Centre Club

23.

Michał Komorek

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci”

24.

Adam Oder

Fundacja „Nowa Szansa”

Kadencja Rady Zatrudnienia trwa 4 lata, tj. od 29 września 2008r. do 29 września 2012r.

Powiatowe rady zatrudnienia sÄ… organami opiniodawczo-doradczymi starosty w sprawach polityki rynku pracy

Podstawa prawna funkcjonowania Rady:
 1) art. 22 i 23 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn.zm.),
 2) RozporzÄ…dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U. Nr 224, poz. 2281).

Do zakresu dziaÅ‚ania Rady należy w szczególnoÅ›ci: 
 1) inspirowanie przedsiÄ™wzięć zmierzajÄ…cych do peÅ‚nego i produktywnego zatrudnienia w powiecie; 
 2) ocena racjonalnoÅ›ci gospodarki Å›rodkami Funduszu Pracy;
 3) opiniowanie opracowanych przez Powiatowy UrzÄ…d Pracy propozycji przeznaczenia Å›rodków Funduszu Pracy bÄ™dÄ…cych w dyspozycji powiatu i sprawozdaÅ„ z ich wykorzystania,
 4) skÅ‚adanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczÄ…cych kierunków ksztaÅ‚cenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
 5) ocenianie okresowych sprawozdaÅ„ z dziaÅ‚alnoÅ›ci Powiatowego UrzÄ™du Pracy oraz przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdaÅ„ i wniosków w sprawach zatrudnienia;
 6) delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej poÅ‚owie skÅ‚adu komisji dokonujÄ…cej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzÄ™du pracy;
 7) opiniowanie wniosków o odwoÅ‚anie lub wnioskowanie o odwoÅ‚anie dyrektora powiatowego urzÄ™du pracy;
 8) delegowanie przedstawiciela do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia;
 9) Rada opiniuje refundowanie z Funduszu Pracy kosztów szkoleÅ„, o których mowa w art. 69 ustawy.

Zgodnie z art. 23 ust. 3
W skÅ‚ad Powiatowej Rady Zatrudnienia w Radomiu wchodzÄ… osoby powoÅ‚ane przez StarostÄ™ Radomskiego w porozumieniu z Prezydentem Radomia spoÅ›ród dziaÅ‚ajÄ…cych na terenie powiatu:
 1. Terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji zwiÄ…zkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw SpoÅ‚eczno-Gospodarczych.
 2. Terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw SpoÅ‚eczno-Gospodarczych.
 3. SpoÅ‚eczno-zawodowych organizacji rolników, w tym zwiÄ…zków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych.
 4. Jednostek samorzÄ…du terytorialnego.
 5. Organizacji pozarzÄ…dowych zajmujÄ…cych siÄ™ statutowo problematykÄ… rynku pracy.

Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia odbywają się co najmniej raz na kwartał.

Rada Zatrudnienia wyraża swojÄ… opiniÄ™ w sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie uchwaÅ‚y lub odpowiedniego zapisu w protokole posiedzenia rady. UchwaÅ‚y w sprawach opinii Rady zapadajÄ… zwykÅ‚Ä… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów w obecnoÅ›ci co najmniej poÅ‚owy czÅ‚onków Rady Zatrudnienia.

Nazwa dokumentu: Powiatowa Rada Zatrudnienia
Skrócony opis: SkÅ‚ad Powiatowej Rady Zatrudnienia
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Szczepanowski
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Woźniak
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2005-02-03 08:37:36
Data udostępnienia informacji: 2005-02-03 08:37:36
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-12 13:11:59

Wersja do wydruku...

corner   corner